600,000ریال
ماهانه
نمایندگی هاست لینوکس 5 گیگ
60000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
900,000ریال
ماهانه
نمایندگی هاست لینوکس 10 گیگ
90000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
1,150,000ریال
ماهانه
نمایندگی هاست لینوکس 15 گیگ
115000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
1,500,000ریال
ماهانه
نمایندگی هاست لینوکس 25 گیگ
150000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
2,500,000ریال
ماهانه
نمایندگی هاست لینوکس 50 گیگ
250000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی