شروع از
550,000ریال
سالانه
50 مگابایت سی پنل
55000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
شروع از
750,000ریال
سالانه
100 مگابایت سی پنل
75000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
985,000ریال
سالانه
200 مگابایت سی پنل
98500 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
شروع از
1,390,000ریال
سالانه
500 مگابایت سی پنل
139000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
شروع از
1,990,000ریال
سالانه
1 گیگا بایت سی پنل
199000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
شروع از
3,400,000ریال
سالانه
2 گیگا بایت سی پنل
340000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
شروع از
4,480,000ریال
سالانه
5 گیگا بایت سی پنل
448000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
شروع از
6,420,000ریال
سالانه
10 گیگا بایت سی پنل
642000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
8,550,000ریال
سالانه
20 گیگا بایت سی پنل
855000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی