20,000,000ریال
ماهانه
پشتیبانی سرور - همه روزه از ساعت 8 الی 15 + خط اختصاصی دو ستاره
ارتباط از طریق
تیکت
زمان
365*7*7
ماهیانه - قیمت
20,000,000 ریال
30,000,000ریال
ماهانه
پشتیبانی سرور - همه روزه در تمام ساعات + اختصاصی سه ستاره
ارتباط از طریق
تیکت
زمان
365*7*24
ماهیانه - قیمت
30,000,000 ریال
12,500,000ریال
ماهانه
پشتیبانی سرور - همه روزه درتمام ساعات یک ستاره
ارتباط از طریق
تیکت
زمان
365*7*6
ماهیانه - قیمت
12,500,000 ریال
1,500,000ریال
ماهانه
پشتیبانی سرور - یک ساعت در روز
پشتیبانی
یک ساعت در روز
ارتباط از طریق
تیکت
زمان
365*6*1
ماهیانه - قیمت
1,500,000 ریال
1,800,000ریال
ماهانه
پشتیبانی سرور - یک ساعت در روز + جمعه ها
ارتباط از طریق
تیکت
زمان
365*7*1
ماهیانه - قیمت
1,800,000 ریال
5,150,000ریال
ماهانه
پشتیبانی سرور - سه ساعت در روز+ جمعه ها
ارتباط از طریق
تیکت
زمان
365*7*3
ماهیانه - قیمت
5,150,000 ریال
8,000,000ریال
ماهانه
پشتیبانی سرور - شش ساعت در روز+جمعه ها
ارتباط از طریق
تیکت
زمان
365*7*6
ماهیانه - قیمت
8,000,000 ریال