350,000ریال
ماهانه
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 1 گیگابایت
35000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
450,000ریال
ماهانه
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 3 گیگابایت
45000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
600,000ریال
ماهانه
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 5 گیگابایت
60000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
850,000ریال
ماهانه
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 10 گیگابایت
85000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
1,650,000ریال
ماهانه
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 20 گیگابایت
165000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی