خدمات سرور - پشتیبانی سرور

شرکت توسعه نرم دنیا توس مفتخر است خدماتی که این روزها بسیار واجب است و متاسفانه کمتر شرکتی ارائه می دهد را برای شما به بهترین نحو ممکن به ارمغان بیاورد.
شما سروری دارید که از نظر تنظیمات و سرویس های اجرایی در آن آشنا نیستید و می خواهید در طول و مدت Up Time و فعالیت با مشکلات احتمالی رو به رو نشوید. در این راستا شرکت توسعه نرم دنیا توس خدمات پشتیبانی با جدول حدود قیمیتی زبر برای شما ارائه می دهد

پشتیبانی زمان ارتباط از طریق ماهیانه - قیمت سفارش
یک ساعت در روز 365*6*1 تیکت 1,500,000 ریال سفارش
یک ساعت در روز + جمعه ها 365*7*1 تیکت 1,800,000 ریال سفارش
سه ساعت در روز+ جمعه ها 365*7*3 تیکت 5,150,000 ریال سفارش
شش ساعت در روز+جمعه ها 365*7*6 تیکت 8,000,000 ریال سفارش
همه روزه درتمام ساعات یک ستاره 365*7*24 تیکت 12,500,000 ریال سفارش
همه روزه از ساعت 8 الی 15 + خط اختصاصی دو ستاره 365*7*7 تلفنی 20,000,000 ریال سفارش
همه روزه در تمام ساعات + اختصاصی سه ستاره 365*7*24 تلفنی 30,000,000 ریال سفارش