خدمات وبسایت - برقراری امنیت سایت

ما می توانیم سایت شما را از جهات ورود spammer ها و هکرها تست کرده و به دو صورت :

فقط معرفی مشکلات امنیتی سایت شما یا معرفی و مرتفع سازی مشکلات امنیتی سایت شما از قبیل ارسال فایل های Shell ، حمات Injection ها و آپلود فایل های غیر مجاز و ... خدمت رسانی کنیم.