دوربین مدار بسته


Zx-DR970

Zx-DR970

دید در شب
LED 24
فاصله 20متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 800TVL


1650000 ریال

تعداد

Zx-DR5500

Zx-DR5500

دید در شب
LED 24
فاصله 20متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 1000TVL


1850000 ریال

تعداد

Zx-DR910

Zx-DR910

دید در شب
LED 24
فاصله 20متر دید در شب
زوم دستی
ندارد
کیفیت 700TVL


1100000 ریال

تعداد

Zx-DR920

Zx-DR920

دید در شب
LED 24
فاصله 20متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 600TVL


1300000 ریال

تعداد

Zx-DR822

Zx-DR822

دید در شب
LED 24
فاصله 20متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 600TVL


0 ریال

تعداد

Zx-DR811

Zx-DR811

دید در شب
LED 22
فاصله 20متر دید در شب
زوم دستی ندارد
ضد آب ندارد
کیفیت 420TVL


0 ریال

تعداد

cmos-1010

cmos-1010

دید در شب
LED 24
فاصله 15متر دید در شب
زوم دستی ندارد
ضد آب ندارد
کیفیت 480TVL


100000 ریال

تعداد

zx-4000AR

zx-4000AR

دید در شب
یک عدد ال ای دی دید در شب آرایه ای قوی
فاصله 30متر دید در شب
زوم دستی ندارد
ضد آب
کیفیت 1000TVL


2100000 ریال

تعداد

Zx-DR940

Zx-DR940

دید در شب
LED 22
فاصله 20متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 800TVL


2200000 ریال

تعداد

Zx-DR5900

Zx-DR5900
دید در شب
LED 36
فاصله 30متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 1000TVL


2600000 ریال

تعداد

Zx-DR875

Zx-DR875
دید در شب
LED 36
فاصله 36 متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 700TVL

2950000 ریال

تعداد

zx-4400AR

zx-4400AR

دید در شب
دو عدد ال ای دی دید در شب آرایه ای قوی
فاصله 50متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 1000TVL


2800000 ریال

تعداد

zx-4900AR

zx-4900AR

دید در شب
4عدد ال ای دی دید در شب قوی
فاصله 100متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 1000TVL


4500000 ریال

تعداد

zx-4800AR

zx-4800AR

دید در شب
دو عدد ال ای دی دید در شب قوی
فاصله 60متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 1000TVL


3500000 ریال

تعداد

zx-ir6600

zx-ir6600

دید در شب
4عدد ال ای دی دید در شب قوی
فاصله 100متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 700TVL


560000 ریال

تعداد

zx-ir8900

zx-ir8900

دید در شب
LED 42
فاصله 35متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 1000TVL


2800000 ریال

تعداد

zx-ir6040

zx-ir6040

دید در شب
LED 42
فاصله 35متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 700TVL


3550000 ریال

تعداد

zx-ir6065

zx-ir6065

دید در شب
LED 72
فاصله 55متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 650TVL


3900000 ریال

تعداد

zx-ir6070

zx-ir6070

دید در شب
LED 72
فاصله 55متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 700TVL


4150000 ریال

تعداد

zx-ir980

zx-ir980

دید در شب
LED 30
فاصله 25متر دید در شب
زوم دستی ندارد
ضد آب
کیفیت 800TVL


1500000 ریال

تعداد

zx-ir8800

zx-ir8800

دید در شب
LED 48
فاصله 40متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 1000TVL


2500000 ریال

تعداد

zx-ir622

zx-ir622

دید در شب
LED 30
فاصله 25متر دید در شب
زوم دستی ندارد
ضد آب
کیفیت 650TVL


2400000 ریال

تعداد

zx-ir625

zx-ir625

دید در شب
LED 30
فاصله 25متر دید در شب
زوم دستی ندارد
ضد آب
کیفیت 650TVL


2500000 ریال

تعداد

zx-ir9000

zx-ir9000

دید در شب
LED 48
فاصله 40متر دید در شب
زوم دستی ندارد
ضد آب
کیفیت 1200TVL


0 ریال

تعداد

MSE-123

MSE-123

دید در شب
LED 24
فاصله 20متر دید در شب
زوم دستی
ضد آب
کیفیت 480TVL


1050000 ریال

تعداد

zx-4500AR

zx-4500AR

دید در شب
یک عدد ال ای دی دید در شب آرایه ای قوی
فاصله 40متر دید در شب
زوم دستی ندارد
ضد آب
کیفیت 1000TVL


2400000 ریال

تعداد

MSE-904

MSE-904

دید در شب
LED 24
فاصله 25متر دید در شب
زوم دستی ندارد
ضد آب
کیفیت 420TVL


140000 ریال

تعداد