نمایندگی هاست ویندوز

(انتخاب گروه دیگر)
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 1 گیگابایت
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 3 گیگابایت
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 5 گیگابایت
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 10 گیگابایت
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 20 گیگابایت
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 1 گیگابایت
200,000ریال
ماهانه
20000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 3 گیگابایت
300,000ریال
ماهانه
30000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 5 گیگابایت
600,000ریال
ماهانه
60000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 10 گیگابایت
1,000,000ریال
ماهانه
100000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی ویندوز وبسایت پنل 20 گیگابایت
2,000,000ریال
ماهانه
200000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی