نمایندگی هاست لینوکس

(انتخاب گروه دیگر)
نمایندگی هاست لینوکس 5 گیگ
نمایندگی هاست لینوکس 10 گیگ
نمایندگی هاست لینوکس 15 گیگ
نمایندگی هاست لینوکس 25 گیگ
نمایندگی هاست لینوکس 50 گیگ
نمایندگی هاست لینوکس 5 گیگ
210,000ریال
ماهانه
21000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی هاست لینوکس 10 گیگ
310,000ریال
ماهانه
31000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی هاست لینوکس 15 گیگ
360,000ریال
ماهانه
36000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی هاست لینوکس 25 گیگ
400,000ریال
ماهانه
40000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی هاست لینوکس 50 گیگ
700,000ریال
ماهانه
70000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی