نمایندگی هاست لینوکس

(انتخاب گروه دیگر)
نمایندگی هاست لینوکس 5 گیگ
نمایندگی هاست لینوکس 10 گیگ
نمایندگی هاست لینوکس 15 گیگ
نمایندگی هاست لینوکس 25 گیگ
نمایندگی هاست لینوکس 50 گیگ
نمایندگی هاست لینوکس 5 گیگ
470,000ریال
ماهانه
47000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی هاست لینوکس 10 گیگ
750,000ریال
ماهانه
75000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی هاست لینوکس 15 گیگ
1,000,000ریال
ماهانه
100000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی هاست لینوکس 25 گیگ
1,300,000ریال
ماهانه
130000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
نمایندگی هاست لینوکس 50 گیگ
2,350,000ریال
ماهانه
235000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی