هاست ویندوز وبسایت پنل

(انتخاب گروه دیگر)
هاست 50 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 100 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 200 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 500 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 1 گیگا بایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 2 گیگا بایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 10 گیگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 20 گیگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 5 گیگابایت ویندوز - وبسایت پنل
هاست 50 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
250,000ریال
سالانه
25000 تومان
ساب دومین
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
ایمیل
نا محدود
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 100 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
350,000ریال
سالانه
35000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 200 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
460,000ریال
سالانه
46000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 500 مگابایت ویندوز - وبسایت پنل
650,000ریال
سالانه
65000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 1 گیگا بایت ویندوز - وبسایت پنل
950,000ریال
سالانه
95000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 2 گیگا بایت ویندوز - وبسایت پنل
1,600,000ریال
سالانه
115000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 10 گیگابایت ویندوز - وبسایت پنل
2,980,000ریال
سالانه
298000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 20 گیگابایت ویندوز - وبسایت پنل
5,460,000ریال
سالانه
546000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی
هاست 5 گیگابایت ویندوز - وبسایت پنل
2,100,000ریال
سالانه
210000 تومان
ساب دومین
20
اکانت FTP
20
ایمیل
20
Addon Domains
بلی
Park Domains
بلی